Internationale forsikringer

Her vil vi beskrive nogle af fordelene for danske internationale virksomheder ved at etablere et internationalt forsikringsprogram. De virksomheder, der lader deres datterselskaber sørge for  forsikringsdækning, viser deres datterselskaber en meget stor tillid, som kan vise sig at være dyr i det daglige samt i en skadesituation. Datterselskabernes vurdering af eget forsikringsbehov er nemlig ikke altid dækkende for koncernens behov for forsikringsdækning. Endvidere viser det sig ofte, at forsikringspræmien i de lokale lande generelt er meget højere, end de præmier, man opnår i et kombineret globalt forsikringsprogram.

En international dansk koncern kan derfor med fordel centralisere sine forsikringer således, at de kontrolleres fra Danmark. Der er ikke kun betragtelige præmiebeløb at spare, man opnår også en bedre forsikringsdækning. Ofte viser en analyse af koncernens forsikringsdækning, at man enten er utilstrækkeligt forsikret eller i nogle tilfælde dobbelt forsikret. Præmien er næsten altid for høj sammenlignet med, hvad der betales i et koordineret forsikringsprogram.

Vores analysefase starter med en vurdering af virksomhedens forsikrings behov. Her er det ikke tilstrækkeligt at indhente en kopi af de nuværende forsikringspolicer. Analysen foretages af forsikringsmægleren i samarbejde med virksomheden, herunder de lokale datterselskaber i udlandet. Efter virksomheden har udfyldt spørgeskemaerne, behandles de af forsikringsmægleren og præsenteres for virksomheden i Danmark i en samlet rapport, der danner baggrund for opbygning af det fremtidige globale program.

De hyppigst forekommende mangler er ofte, at der er fejl og mangler i koncernens forsikringer. Når datterselskaberne etablerer selvstændige driftstabsforsikringer sker det oftest ud fra en vurdering af egne behov. Altså ud fra en vurdering af "hvad sker der med vores egen indtjening, hvis det brænder hos os selv?"

Hvis datterselskabet er et salgsselskab, der alene omsætter koncernens egne varer, vil det ofte vise sig at driftstabsforsikring ikke tegnes, idet datterselskaber tænker, at i tilfælde af en brand, vil det altid være muligt at få nye leverancer fra koncernens egen fabrik. Dog overser salgsselskabet, at det er muligt at få et driftstab, hvis koncernens fabrik (måske i et andet land) brænder, hvorefter det ikke er muligt at få nogle produkter at sælge.

Ved erhvervs- og produktansvarsforsikring ser man ofte, at hvert datterselskab har etableret sin egen lokale forsikringsdækning. Problemet ved dette er, at præmien beregnes af den eksterne omsætning i lokallandet. Dette betyder, at den interne handel imellem koncernens selskaber bliver genstand for præmiebetaling flere gange, uden at man derved får en bedre dækning.

I et internationalt forsikringsprogram "renses" omsætningen for intern omsætning, inden præmien beregnes. Alene herved er der et betydeligt præmiebeløb at spare, uden at præmieraten behøver at være reduceret.

Når forsikringsbehovet analyseres for datterselskaberne, er det vigtigt at huske, at der lokalt kan være behov for særlige forsikringsdækninger, som vi ellers ikke normalt etablerer i Danmark. Det drejer sig f.eks. om følgende:

 

 


  • Jordskælvsforsikring i bl.a. Japan og USA.
  • Forsikringen imod sneskred og lavine i bl.a. Schweiz
  • Naboansvar i lande, der bygger på fransk lovning. Denne dækning er en tillægsdækning, der dækker erstatningskrav fra naboer, der måtte lide tab som følge af f.eks. en brand opstået i koncernens bygninger i f.eks. Frankrig. Naboernes ejendomme kan blive beskadiget af røg eller slukningsvand. Disse følgeskader er, i Danmark, dækket under skadelidtes brandforsikring. I Frankrig derimod rejses der erstatningskrav mod den virksomhed, hvor branden er opstået.

Det er vigtigt, at koncernen allerede i analysefasen giver besked til datterselskaberne, om det arbejde der foregår, således at de samarbejder med det danske moderselskab. Ligeledes bør det aftales med datterselskaberne, at de kun indgår forsikringsaftaler med et års varighed.

Efter at analysen er foretaget skal det danske moderselskab vælge, hvordan forsikringspolitikken skal fastlægges:

  • Model 1: Skal moderselskabet blot udstede retningslinier for, hvordan der skal forsikres i de enkelte lande?
  • Model 2: Skal moderselskabet etablere et internationalt forsikringsprogram?

Model 1:

Fordelen ved model 1 er, at datterselskabet fortsat har følelsen af at være selvbestemmende ved valg af forsikringsgiver. Ulempen ved model 1 er, at man ikke får den billigste og mest optimale forsikringsløsning. Datterselskaberne skal f.eks. i deres ansvarspræmie betale for intern omsætning, idet det ikke er muligt at rense beløbet for intern omsætning. Endvidere kan man i enkelte lande være underlagt tariffer, som kan være meget store.

Model 2:

Ved model 2 opnår koncernen sikkerhed for, at forsikringspolitikken altid følges overalt i koncernen. Man får den billigste præmie, idet man opnår en stordriftsfordel ved, at koncernens risiko samles i et forsikringsprogram. Hvis koncernen ønsker at ændre forsikringsdækningen, skal der kun forhandles med ét forsikringsselskab i Danmark. I model 1 er man henvist til at forhandle i hvert enkelt land, hvor forsikringerne er tegnet.

I et internationalt forsikringsprogram kan koncernen (en af de bedste måder at få en lavere præmie på) vælge en selvrisiko på tværs af landegrænserne. Herved kan koncernen foretage et forhåndsskøn over, hvor mange penge man på årsbasis selv kan og vil betale i skader. Det overskydende beløb kan man så forsikre. En selvrisiko kan f.eks. være DKK 1.000.000 pr. skade, dog maksimalt DKK 3.000.000 pr. år for hele koncernen. Det bevirker, at koncernens regnskab højst kan blive belastet med DKK 3.000.000 pr. år, uanset hvor i verden skaden indtræder. Idet forsikringsdækningen centraliseres, kan koncernen ofte påtage sig en større selvrisiko, hvorved præmien bliver lavere.

Det er almindeligt at aftale, at der skal udstedes lokalpolicer på lokalt sprog.

Men overordnet set, vil virksomheden med et internationalt forsikringsprogram løbende få underretning om det samlede skadeforløb, hvilket har stor betydning for koncernens risikostyring.

Log på mailweb : makers kommunikation